Hukuk kurum ve kurallarının tüm yurttaşlarca ulaşılabilir ve öğr...

 
Klavyenizin tuşlarında gezinen parmaklarınızdaki gücü hissediyor...

 
(4320 SAYILI AİLE’NİN KORUNMASINA DAİR YASA) A...

 
Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyeleri Hukuk ve Hu...

 
TÜRK MEDENÎ KANUNU (T ı k l a y ı n ı z !) ...

 
T T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTES...

 
Sayın Müvekkillerimiz E-Danışmanlık ücretinizi aşağıdaki hesap...

 
...

 
ANKET:
Bankalar tarafından kredi kartlarına uygulanan gecikme (temerrüd) faiz oranları sizce düşürülmeli midir?
Evet Hayır


%93.9547 Evet
%6.0453 Hayir

Toplam Oy Sayisi : 3358

Çalışma Alanları

a- Ticaret Hukuku

Başta, Türk Ticaret Kanununda düzenlenen Anonim Şirket ve Limitet Şirket olmak üzere tüm şirketlerin kuruluş ana sözleşmelerinin yapılması, şirket birleşmeleri, nevi değiştirme, şirketlerin tasfiyesi, ortakların hak ve borçlarına ilişkin ihtilafların çözümü gibi gerçek/tüzel kişilerin ihitlafları avukatlarımız tarafından gerçekleştirilmektedir. Yine poliçe, bono ve çek gibi kıymetli evraklardan kaynaklanan ihtilaflarda avukatlarımız tarafından çözülmektedir.

b- Fikri ve Sınaî Mülkiyet Hukuku (Marka-Patent-faydalı Model-Endüstriyel Tasarım Haklarına Hukuku)

Ülkemizde oldukça yeni bir alan olan Fikri ve Sınaî Mülkiyet Hukuku alanında gerek bu konuda düzenlenmiş mevzuat, gerekse uluslararası anlaşmalar çerçevesinde müvekkillerimizin sorunlarına çözümler aramaktayız. Marka-Patent-Faydalı Model-Endüstriyel Tasarım haklarına tecavüzün tespiti, önlenmesi, maddi ve manevi tazminat davaları, hükümsüzlük davaları bu konuda sıkça rastlanan hukuki takiplerdir. Ayrıca Fikir ve Sanat Eserleri kapsamında değerlendirilen ilim edebiyat eserleri, musiki eserler, güzel sanat eserleri, sinema eserleri, bilgisayar yazılımları gibi eserlerden kaynaklı fikri haklara tecavüz hallerinde davaların takibi ve müvekkillerimizin buna benzer fikri mülkiyet hukukunun alanına giren talepleri bu konuda özel yetkili Fikri Sınaî Haklar Mahkemelerinde takip edilmekte ayrıca bu fiillerin failleri hakkında cezai takibat tarafımızdan yapılmaktadır.

c- Sözleşmeler Hukuku

Gerek Tüzel Kişiler gerek gerçek kişiler arasında tarafların hukuki ilişkilerini en verimli şekilde kullanmalarını sağlamak için müvekkillerimize yardımcı olmaktayız. Karşılıklı tekliflerin iletilmesi ve değerlendirilmesi, tarafların yükümlülüklerinin somut şekilde belirlenmesi, müvekkillerin menfaatini kollayan ticari hukuka ve ticaret ahlakına uygun şekilde düzenlemeler yapılması tarafımızca sağlanmaktadır. Şirket birleşme-devralmaları, şirket ana sözleşmeleri, inşaat sözleşmeleri, satım kiralama sözleşmeleri ve daha birçok sözleşme gerektiğinde uzman görüşlerde alınarak avukatlarımız tarafından hazırlanmaktadır.

d- İcra ve İflas Hukuku

Gerçek/Tüzel kişilerin kambiyo senetlerine, faturalara, sözleşmelere, mahkeme ilamlarına vb dayanan alacaklarının takibi haciz, satış ve her türlü icra işlemi kapsayacak şekilde infazının sağlanması avukatlarımız tarafından yapılmaktadır. İcra dairelerinde itiraz vb. gibi uyuşmazlık hallerinde mahkemelerde takibi, eş zamanlı bir şekilde borçluların bu konuda cezai takibatının sağlanması Yine tarafımızdan gerçekleştirilmektedir. Ayrıca gerçek/tüzel kişilerin iflas durumunda iflasının istenmesi, iflas alacaklarının davalar dahil takibi, finans leasing vb. kuruluşlardan alınacak krediler için sözleşmelerin hazırlanması, akdedilmesi, ipotek vb. işlemlerin yapılması bu konuda danışmanlık hizmeti verilmesi, iflas erteleme durumlarının hukuki analizi, iflas erteleme talepleri gerektiğinde konunun uzmanlarından da görüşler alınarak avukatlarımız tarafından çözüme kovuşturulmaktadır.

e- Vergi Hukuku

Vergi Hukuku ile ilgili konularda gerek müvekkillerimize danışmanlık hizmeti verme gerekse uyuşmalıkları idare nezdinde yahut yargı yolu ile çözüme ulaştırmada hukuki hizmet verme ve mahkemelerde müvekkillerimizi temsil hizmetlerimiz bulunmaktadır.

f- Sigorta Hukuku

Hayat, sağlık, emeklilik, kasko, zorunlu trafik, sorunlu deprem/ DASK, konut, kira, seyahat, işyeri, nakliyat ve taşımacılık sigortaları günlük hayatta en sık karşımıza çıkan sigorta türleridir. Tüm bu sigorta poliçelerinin ve belgelerinin hazırlanması ve bu konularda çıkan ihtilafların çözüme kavuşturulması hizmetlerimiz dâhilindedir

h- Taşıma Hukuku

Hava, karayolu ve demiryolu ile malların taşıması, uluslar arası taşımalar konusunda sözleşmelerin hazırlanması, sözleşmeden kaynaklanan uyuşmazlıklar konusunda müvekkillerimizin gerek mahkemelerde gerek tahkim kurullarında temsili avukatlarımız tarafından yapılmaktadır

i- İş Hukuku

Belirli süreli-belirsiz süreli iş sözleşmelerinin hazırlanması, iş yeri ve iş koşullarının ve güvenliğinin mevzuata uygun hale getirecek düzenlemelerin yapılması, bu konularda danışmanlık hizmeti verilmesi, gerek işverenler tarafından gerekse işçiler tarafından sözleşmenin feshedilmesi halinde hak ve taleplere ilişkin davaların takibi veya sulh yolu ile sonuçlandırılması, sosyal sigortalar kanunundan doğan uyuşmalıkların dava yolu ile çözümü ve buna benzer iş hukukuna ilişkin konularda hizmetler vermekteyiz.

j- Gayrimenkul Hukuku

Gayrimenkul sahiplerine ve bu hususta yatırımda bulunmak isteyenlere danışmanlık, mülkiyetlerinin devri, tapu işlemleri, Kiralama sözleşmeleri, ipotek kurulması gibi hizmetler sunulmaktadır

k- Aile hukuku

Nişanlanma, nişanın bozulmasından kaynaklanan maddi manevi tazminat, Evliliğin iptali, boşanma, boşanmadan kaynaklanan maddi manevi tazminat, mal rejimlerinin tavsiyesi, velayet, nafaka, evlat edinme, tanıma ve babalık davaları ayrıca ailenin korunmasına dair yasa çerçevesinde gerekli tedbirlerin alınması büromuzda görülen dava türleridir. Özellikle boşanma ve mali sonuçları büromuzda en çok rastlanan konular olmakta bu konuda müvekkillerimize gerekli anlaşma ortamının hazırlanması da dahil aile hukukuna ilişkin tüm hizmetler verilmektedir.

l- Miras Hukuku

Vasiyet, mirasçı atama vb. ölüme bağlı tasarruflar, bu tasarrufların iptali ve tenkisi, mirasın reddi, miras sözleşmesinden doğan uyuşmazlıklar ve tüm Türk Medeni Kanunumuzun Miras Hukukuna ilişkin hükümlerinden doğan ihtilafların gerek sulh yolu gerekse dava yolu ile çözülmesinde müvekkillerimiz bu konuda uzman avukatlarımız tarafından temsil edilmektedir.

k-Gümrük Mevzuatı Uygulamaları

Ortaklığımız 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve mevzuatı, Kaçakçılık Kanunu, Serbest Bölgeler Uygulama Yönetim ve mevzuatları konusunda her türlü iç ve dış ticaret, transit ticaret konularında hukuki sorunların çözümlenmesi alanlarında çalışmaktadır.